Podle aktuální zprávy týkající se bezpečnosti v katolické církvi v Anglii a Walesu vzrostl počet osob podezřelých či obviněných ze zneužívání dětí za rok o 29 %. 

Národní katolická komise pro bezpečnost (NCSC) 10. února oznámila, že tato podezření a obvinění byla vznesena v roce 2019 proti 161 lidem, ve srovnání se 125 osobami za rok předešlý.

Počet jednotlivců se od roku 2015 do roku 2019 téměř zdvojnásobil, tehdy jich bylo 91.

Komise jakožto nezávislý úřad, pověřený anglickými a velšskými biskupy a řeholní konferencí dohledem nad církevní činností týkající se bezpečnosti, zveřejnila tyto údaje ve výroční zprávě.

Ve zprávě se uvádí, že meziroční nárůst odpovídá širším trendům uvedeným Národní společností pro prevenci násilí na dětech (NSPCC). Průzkum, který zveřejnila v roce 2020, zjistil, že počet zaznamenaných sexuálních deliktů na dětech vzrostl ve Velké Británii za pět let o 57 %.

„V této souvislosti je pravděpodobné, že častější hlášení podezření nebo obvinění ze zneužívání v církvi alespoň částečně odráží zvýšené společenské povědomí o pohlavním zneužívání a také dostupnost možností, jak tato zneužívání ohlásit,“ píše NCSC.

Komise ozřejmila, že údaj z roku 2019 se týká „celého spektra podezření / obvinění a zahrnuje i jednotlivce, kteří nejsou přímo na církevních pozicích, ale podezření / obvinění, která se jich týkají, byla postoupena úřadu pro bezpečnost“.

Mezi 161 osobami, jichž se týkala podezření nebo obvinění vztahující se k dětem v roce 2019, bylo 46 diecézních kněží, 28 řeholních kněží, 9 řeholnic a 5 řeholníků. Dále zpráva uvádí, že pohlavního zneužívání se týkalo 81 % obvinění.

Policie vyšetřovala 19 případů týkajících se diecézních kněží a dvě stíhání vedla k vynesení rozsudku.

Proti dalším 79 osobám bylo v roce 2019 vzneseno podezření nebo obvinění ze zneužívání dospělých, ve srovnání s rokem 2018 se jednalo o nárůst o 16 %.

Katolická církev nyní čelí tlaku, aby po zveřejnění této velmi kritické nezávislé zprávy o zneužívání kněžími v Anglii a Walesu posílila své postupy týkající se bezpečnosti.

Zpráva nezávislého vyšetřování pohlavního zneužívání dětí (IICSA) vydaná v listopadu pojmenovává téměř padesát let bezpečnostních pochybení. Zjistilo se, že církev v Anglii a Walesu přijala více než 900 stížností týkajících se 3 000 případů zneužívání dětí více než 900 osobami mezi lety 1970 a 2015. Ve stejném období bylo podle ní zahájeno 177 trestních stíhání, která vedla ke 133 odsouzením.

Kardinál Vincent Nichols je ve zprávě obviněn, že se během veřejného slyšení nijak nepřihlásil k „osobní zodpovědnosti“, ani „nevyjádřil lítost obětem“. Je v ní vyjádřeno, že předseda Biskupské konference Anglie a Walesu „nevykonával vedoucí úlohu vždy tak, jak se od vysoce postaveného člena církve očekává, a dával občas přednost ochraně pověsti římskokatolické církve v Anglii, Walesu a v Římě.“

Po deseti dnech od zveřejnění zprávy IICSA církev oznámila rozsáhlé změny svého systému ochrany nezletilých. Biskupové tak reagovali na nezávislé přezkoumání bezpečnostních opatření, které zadali v roce 2019.

Biskupové přijali všech 15 doporučení včetně vytvoření nového úřadu známého jako the Catholic Safeguarding Standards Agency /Agentura pro katolické bezpečnostní normy/, profesionální agentury pro normy v diecézích a řeholních řádech.

Minulý měsíc se církevní představitelé ještě více dostali do zorného pole, když soudce udělil knězi, poradci biskupů ohledně katolické výchovy, trest odnětí svobody na 11 let a 6 měsíců kvůli pohlavním deliktům na dětech.

Uprostřed palby kritiky arcidiecéze Birmingham požádala dětskou charitu Barnado´s, aby přezkoumala svůj postoj k případu P. Josepha Quigleyho.

Mluvčí arcidiecéze pro CNA uvedla: „Arcidiecéze zváží společně s Barnando´s, kolik by toho ze závěrečné zprávy bylo vhodné sdílet a s kým.“

Birminghamský arcibiskup Bernard Longley uvedl, že Quigley se podrobí „církevnímu disciplinárnímu řízení, které vezme v úvahu závažnost jeho pochybení“.

Mluvčí arcidiecéze řekla: „Nevíme, jak dlouho toto disciplinární řízení potrvá – to záleží na Vatikánu.“

Výroční zpráva NCSC zjistila, že na konci roku 2019 mělo 96 %  farností Anglie a Walesu farního zástupce pro bezpečnost a další 2 % se snažila o zametání pod koberec. Kromě toho zaznamenala v roce 2019 36% nárůst v počtu kontrol trestních rejstříků oproti předchozímu roku.

Zpráva ve svém závěru uvádí, že také mohlo dojít v nahlašování zneužívání dětí ke značným opožděním.

„To znamená, že nahlašování zneužívání, ke kterým docházelo v minulosti, zůstává pro katolickou církev v Anglii a Walesu rozhodně i nadále ve středu zájmu.

„Ačkoliv se může zdát, že mnoho dospělých hlásí zneužití ještě týž rok, kdy k němu dochází, nebo nanejvýš během následujících několika let, je neustále třeba napomáhat k nalezení odvahy a k usnadnění hlášení jakéhokoli zneužívání už v době, kdy k němu dochází, aby oběti mohly včas dojít pomoci a aby mohli být masivně podchyceni ti, kdo jsou za zneužívání zodpovědní.“

Ve zprávě jsou vyzváni všichni zodpovědní za bezpečnost, včetně církevních představitelů, „aby zvážili, jaké další kroky by měla církev dělat, co se týče šíření informací ohledně způsobů ohlašování, a které další iniciativy pro podporu ohlašování zneužívání by měla vyvinout“.

Zpráva obsahuje předmluvu Chrise Pearsona, předsedy NCSC, který zemřel 31. ledna, několik dnů před zveřejněním zprávy.

V předmluvě se zamýšlí nad dopadem šetření provedeného IICSA.

Napsal: „Zneužívání dětí způsobuje zřetelné škody a má dlouhodobé traumatické následky až do dospělosti. Všichni si v hanbě zakrýváme tváře nad hlubokým dopadem hrůzných svědectví, která při vyšetřování přinášely oběti pohlavního zneužívání, kterého se dopouštěly osoby z pozice důvěry a moci v katolické církvi.“

Zdroj: https://www.catholicnewsagency.com/news/catholic-safeguarding-commission-reports-rise-in-abuse-allegations-in-england-and-wales-83355?fbclid=IwAR3jE2XSoKOLiMhg909V9vzwGaemo733W901A6cNm86oJc1NBtRX05NfvJ0