Článek Hanse Zollnera pro časopis Člověk a výzvy (Ročník 12 (2022) Číslo 1)

Co v tomto kontextu znamená odpovědnost? Koho máme na mysli, když mluvíme o odpovědnosti katolické církve? Proč používat slovo ochrana? Jak souvisí s ochranou před zneužíváním a jeho prevencí? A jak pracovat na skutečném kulturním posunu?

Ochrana nezletilých a zranitelných dospělých osob je nedílnou součástí poslání, které Pán svěřil církvi a je odpovědností všech věřících, aby ji naplnili bez ohledu na to, jakou funkci v církvi zastávají. Bohužel není možné zcela vymýtit zneužívání dětí, protože jde o lidskou realitu, ale mnoho lze udělat vytvořením bezpečného prostoru a bezpečných vztahů v církvi i mimo ni. Katolická církev jako nejstarší a největší instituce na světě se svými náboženskými a morálními hodnotami, má zvláštní odpovědnost za předcházení jakémukoli zneužívání, za ochranu nejzranitelnějších a za Safeguarding (vytváření bezpečných prostorů a bezpečných vztahů). Naslouchat obětem zneužívání, které byly poškozeny v církvi nebo mimo ni, je klíčem k tomu, abychom byli zodpovědní a jednali zodpovědně a transparentním způsobem. To je základní kámen důvěryhodnosti a propagace víry.

Souběžně s přípravou tohoto článku probíhá široká veřejná diskuse o velmi medializované zprávě o tom, jak byly řešeny případy zneužívání v arcidiecézi v Mnichově a Freisingu, o reakci emeritního papeže Benedikta XVI. na tuto zprávu, o situaci katolické církve v Německu dnes obecně a co víc by Svatý stolec mohl udělat, aby pomohl v boji proti této epidemii uvnitř církve. Znovu a znovu, po zveřejnění každé nové zprávy v různých částech světa o zneužívání a jeho zakrývání, lze vidět, jak se kupí velké otázky pro církev (ale i pro společnost jako celek) – sex, peníze, moc, vedení vztahy, vztah ke státu, k vnějším odborníkům a k médiím. Hlavní výzvou je vztah mezi církví nebo vírou a světem, problém, kterým se Druhý vatikánský koncil začal zabývat, ale nedokončil, a tak stále převládá obranná mentalita 19. století, jak poznamenal kardinál Martini, když řekl, že církev je o 200 let pozadu.

V roce 2018 napsal papež František dopis Božímu lidu, ve kterém se zabýval hroznými trestnými činy sexuálního zneužívání kněžími, které se v posledních letech dostaly do popředí. V tomto textu uvádí: "Při pohledu do budoucnosti nesmíme šetřit úsilím vytvořit kulturu schopnou takovým situacím zabránit, ale také aby se zabránilo možnosti jejich zatajování a pokračování.“[1] Když mluvíme o specifikách takové kultury, člověk by pravděpodobně mohl napsat tisíce stránek a stále by nepodchytil všechny důležité aspekty a nuance. V důsledku toho tento krátký článek nedělá nic víc, než že sklouzne po povrchu a zaměří se pouze na několik ústředních aspektů s tím, že sdílí některé úvahy o klíčových pojmech použitých v jeho názvu: Co v tomto kontextu znamená odpovědnost? Koho máme na mysli, když mluvíme o odpovědnosti katolické církve? Proč používat slovo ochrana? Jak souvisí s ochranou před zneužíváním a jeho prevencí? A jak pracovat na skutečném kulturním posunu?

  1. Odpovědnost

            V posledních třech letech se diskuse zaměřila nejen na jednotlivé pachatele a jejich odpovědnost, ale také na instituce a spoluodpovědnost těch, kteří o zločinech věděli nebo vědět mohli, ale nejednali v souladu s kanonickými nebo občanskými normami. Slovy předsedy Jezuitské konference Afriky a Madagaskaru, P. A. Orobatora, SJ, by se dalo popsat současné vnímání a stav katolické církve následovně: „Jednoduše a přímo řečeno, je rozšířený a do značné míry oprávněný názor, že institucionálně a klerikálně řízená církev již není bezpečným místem pro dítě.“[2] V této souvislosti bezpočet církevních představitelů, věřících i sekulárních institucí, zdůraznilo, že katolická církev má zvláštní odpovědnost za změnu, a začala tak činit. Podíváme-li se trochu blíže, volání po této zvláštní odpovědnosti může být a často je vysvětleno různými důvody a motivy.

            Prvním a nejzřejmějším důvodem je, že církev musí ukázat, že se poučila ze svých očividných selhání při ochraně dětí a zranitelných osob, aby očistila své jméno a znovu získala důvěru. Pro mnohé je motivací k čelení a mírnění tragických následků a také k záchraně pošramocené pověsti církve, kterou skandály se zneužíváním vytvořily v posledních desetiletích. Z lidského hlediska se může zdát pochopitelné, že přirozeným přístupem může být zatnutí zubů ("bouře jednoho dne ustoupí") nebo zahájení protiútoku ("všechno je mediální kampaň" nebo "jiní dělají horší věci"). To je však jen recept na mnohem větší skandály. Ve světě, kde sociální sítě hrají stále víc a víc důležitou roli a kde je důvěryhodnost jedním z nejvyšších ideálů, je postoj upřímnosti a otevřenosti nepostradatelný. Je pravda, že na případy zneužívání v církvi může být kladen zvláštní důraz, ačkoli existuje mnoho dalších organizací a míst, kde ke zneužívání dochází, zejména v rodině. To však nemůže být omluvou, a to se stává ještě zřejmější ve světle vnitřního poslání církve.

Často vyjadřovaný záměr zaměřit se na "návrat k našemu skutečnému dílu" (chápaný jako hlásání evangelia) riskuje, že úplně selže, protože vede k odpovědnosti církve, která zůstává především sebevztažná a sebestředná. Nakonec může být církev takto vedena možností stejného zájmu a obav, který vedl ke zneužívání, k přehlížení obětí a jejich utrpení, k nedbalosti při plnění povinností stanovených občanským a kanonickým právem a k zakrývání zločinů, které přispívají k částečně stále existujícímu odporu otevřeně čelit krizi. V tom všem zůstává pověst instituce a její ochrana nejvyšší prioritou.[3] Stejně tak, když se mluví o překonání a prevenci "skandálu", může to mít také negativní a škodlivou konotaci. Když klíčové církevní dokumenty – jako je Kodex kanonického práva – hovoří o skandálu, toto slovo neoznačuje pouze morální provinění, ale popisuje špatné chování, které je kvalifikováno hanbou a pobouřením, které vytváří mezi veřejností nebo věřícími. Je-li nejdůležitějším cílem vyhnout se veřejnému pohoršení, odhalení případů zneužívání a jejich špatné zacházení může být následně snadno mylně chápáno jako hlavní projev problému a nemusí být považováno za důležitý a nezbytný krok k uzdravení a obnově.[4] Ve výše uvedené logice média, oběti a další, kteří vynášejí zvěrstva zneužívání na veřejnost, jsou okamžitě podezírání z pokusů zaútočit na církev a usilovat o její zničení. Pokud však ochrana dětí není doprovázena spravedlivým přístupem k obětem a převzetím odpovědnosti za minulá selhání a zločiny, riskuje, že se stane pouze slovní podporou nebo něčím, co je primárně spojeno s úzkostí a formální poddajností. Co to může znamenat v praxi, vypozorovala a popsala žákyně, která chodila do anglické benediktinské Ampleforth College. Groomed a sexuálně zneužívána na této škole dlouho poté, co byly zavedeny první ochranné protokoly a zásady. Poskytla následující svědectví britskému nezávislému vyšetřování sexuálního zneužívání dětí (British Independent Inquiry into Child Sexual Abuse): „Na základě svých zkušeností s ochranou dětí v Ampleforthu nám řekla, že nešlo tolik o to, co je pro dítě nejlepší, ale více o to, co by škola měla dělat, pokud falešné obvinění nebo nařčení bylo vzneseno proti zaměstnanci. Byla to spíše atmosféra strachu než atmosféra starostlivosti a zdravého rozumu…“[5].

Na rozdíl od vysvětlování zvláštní odpovědnosti církve pouze v reakci na vnější tlaky a vnější motivace se proto zdá být důležité zdůraznit jedinečnou odpovědnost, která vyplývá z jádra jejího poselství a raison d'être. V tomto ohledu jsou první slova pastorální konstituce Druhého vatikánského koncilu, Gaudium et spes, stejně jednoduchá jako dojemná: „Radosti a naděje, zármutky a úzkosti lidí tohoto věku, zvláště těch, kteří jsou chudí nebo jakýmkoli způsobem postiženi, to jsou radosti a naděje, zármutky a úzkosti následovníků Kristových.[6] Vezmeme-li si to k srdci, možná se nám podaří dostat se z temného tunelu, v němž se zdá, že je velká část reakcí církve omezena. Změna perspektivy je zásadní: zaměřte se na blaho a utrpení dnešních lidských bytostí a začněte s nimi, i když škodu způsobují sami vedoucí a představitelé církve. Je zřejmé, že téma sexuálního zneužívání v církvi bude ještě dlouho ve středu pozornosti. Zneužívání dětí v katolické církvi bude v dohledné budoucnosti i nadále přitahovat pozornost médií a pro mnohé je to největší kámen úrazu v jejich postoji k církvi a jejich samotné víře. Pro ty, kteří nejsou tak obeznámeni s katolickou tradicí, může znít trapně, když pastorální konstituce uvádí, že "církev má jediný záměr: aby přišlo Boží království a aby se uskutečnila spása celého lidstva.“[7] Toto sebepochopení a konečný cíl jasně ukazuje, že církev se nemůže spokojit s tím, že splní jen minimum právních požadavků a standardů, ani se nebude soustředit pouze na děti a zranitelné osoby ve své vlastní instituci. V tomto smyslu „péče a ochrana [o děti a zranitelné dospělé] tvoří nedílnou součást poslání církve při budování Božího království.“[8] Použijeme-li metaforu z technologického světa, ochrana nezletilých a zranitelných dospělých není aplikace, kterou lze zapnout nebo vypnout podle svých aktuálních potřeb. Musí být zabudována do všech aktivit církve – duchovních, pastoračních, vzdělávacích, charitativních atd.  jako životně důležitá složka. To platí tím spíše, že církev má zvláštní odpovědnost vzhledem ke svému obrovskému dosahu, vlivu a blízkosti k dětem a zranitelným dospělým. Je největším nevládním poskytovatelem vzdělávacích a sociálních služeb pro děti na světě. Na celém světě je více než 1,3 miliardy katolíků, z nichž mnozí jsou mladší 18 let. V oblasti vzdělávání provozuje katolická církev více než 71 000 mateřských škol s více než 7,3 miliony žáků téměř ve všech zemích. Kromě toho existuje více než 101 000 základních škol s více než 34,5 miliony žáků a více než 48 500 středních škol s více než 20,3 miliony žáků po celém světě. Církev se také stará o 2,3 milionu středoškoláků a téměř 3 miliony vysokoškolských studentů.[9] Vzhledem k dobré práci, která byla v těchto institucích po staletí vykonána, možná člověk už nechce slyšet o zneužívání a násilí a chce žít dal jako obvykle, jako by se nic nestalo. Pokud se však Církev postaví tomuto problému čelem, protože žije podle svých vlastních ideálů, může vyvodit některé větší závěry a ponaučení.

  1. Naslouchání obětem a porozumění zneužívání

„Oběť“ je definována v Cambridgeském slovníku jako někdo, „kdo byl zraněn, poškozen, zabit nebo trpěl, buď kvůli činům někoho nebo něčeho jiného, nebo kvůli nemoci nebo náhodě“.[10] Dotazy, svědectví a přímé rozhovory nám říkají, že existují různé – často kumulativní – úrovně zneužívání a ubližování. Často jsou vzájemně propojeny, obvykle se vztahují k odlišným obdobím a událostem a mohou mít různé příčiny. Za prvé se jedná o skutečné sexuální, fyzické nebo duchovní zneužívání spáchané osobou v církvi nebo v církevním kontextu. Za druhé, je zde institucionální znalost, tolerance a zakrývání spáchaných zločinů. Za třetí, existuje institucionální neochota a bránění zveřejnění selhání, odmítání změny a nedostatek zájmu o oběti, jakmile se zneužívání dostane na veřejnost. Každá dimenze způsobuje novou bolest a hněv, zejména těm, kteří jsou přímo zneužíváni, ale také jejich rodinám, komunitám a širší veřejnosti.

Zneužívání v církvi se nemůže omezit na typický titulek: „kněz zneužívá dítě“. Vyskytli se různí laičtí pachatelé, a ne všechny oběti sexuálního a jiného zneužívání jsou nezletilé. Máme na mysli například charismatické vůdce duchovních hnutí, jako je Jean Vanier, který založil hnutí L’Arche. Kromě toho zprávy, jako ty, které poskytlo skotské vyšetřování zneužívání dětí (Scottish Child Abuse Inquiry), jasně ukazují, že zneužívání bylo navíc pácháno také řeholnicemi: „Nazareth Houses ve Skotsku byly pro mnoho dětí místem strachu, nepřátelství a zmatku, místy, kde byly děti beztrestně fyzicky zneužívány a emocionálně ponižovány. Docházelo k sexuálnímu zneužívání dětí, které v některých případech dosáhlo úrovně nejvyšší zkaženosti. Děti, které potřebovaly laskavou, teplou, milující péči a pohodlí, ji nenašly. Děti byly zbaveny soucitu, důstojnosti, péče a útěchy.“[11] Kromě toho nejsou děti jedinými oběťmi; ve všech skupinách věřících jsou oběti – mezi nimi také řeholní sestry a seminaristé. Ústřední větě Gaudium et spes 1 je vlastní zodpovědnost nejprve naslouchat, pochopit jaké bolesti a rány jsou, učinit se zranitelným a vnímavým k příběhům těch, kteří trpí – nebo trpěli – sexuálním zneužíváním a jeho bolestnými následky. Lidé, kteří byli sexuálně (nebo jinak) zneužíváni duchovními a jinými představiteli církve, očekávají, že budou přinejmenším vyslechnuti jiným představitelem církve. Chtějí promluvit, ventilovat, plakat, vyjádřit svůj hněv a přání do budoucna. Chtějí, aby instituce, která jim způsobila tolik bolesti, to přiznala a udělala vše, co je v lidských silách, aby to napravila.

Ti, kteří naslouchají – ať už to jsou biskupové, vikáři, ředitelé škol nebo faráři – to musí vědět a opravdu chtít naslouchat celým svým srdcem a vyhýbat se postoji obrany sebe nebo instituce. Musí být schopni podívat se zpříma na všechna ta neštěstí zničeného života a víry. Pro některé oběti je nejdůležitějším krokem na cestě k uzdravení nalezení otevřeného ucha a srdce. Všechno ostatní – finanční odměna, terapie i duchovní doprovázení – má své místo. Mnozí z těch, kteří byli jako děti zneužíváni lidmi, kterým důvěřovali, však mají jako svůj vyšší cíl najít své místo ve společenství Ježíšových učedníků. Jsou hluboce zraněni, když zjistí, že dveře jsou zavřené (doslova i obrazně) jejich hledání spravedlnosti a osvobození. Knihy Daniela Pitteta[12], Véronique Garnier-Beauvierové[13] a Luisy Boveové[14] jsou významným svědectvím na toto téma. Všichni tři jsou aktivními členy církve a hluboce zapojeni do duchovní cesty uzdravování. V tomto představují skupinu obětí, kterou jiné oběti ani církevní představitelé často nedocení, neboť pozvedají svůj prorocký hlas a mají pro církev důležité poselství jako zranění členové církve. Proto bylo tak důležité, že Svatý otec požádal všechny účastníky setkání předsedů biskupských konferencí o ochraně nezletilých v únoru 2019, aby se před příjezdem do Říma připravili tím, že osobně vstoupí do zkušeností těch, kteří požili zneužívání tím, že se s nimi setkají a vyslechnou je. Poselství bylo jasné – a nejen pro biskupy: pouze tehdy, když člověk pochopí, jak moc sexuální a jiné formy zneužívání ovlivňují život člověka, může dojít ke změně. Pojmenování kardinála Cupicha „radikální naslouchání“ to jasně ukázala během summitu v Římě v roce 2019: „První orientací je trvalý postoj radikálního naslouchání abychom pochopili umrtvující zkušenosti těch, kteří byli sexuálně zneužíváni duchovenstvem. Církev jako milující matka se musí neustále otevírat srdcervoucí realitě dětí, jejichž rány se nikdy nezahojí. Takový postoj naslouchání nás volá k tomu, abychom odložili institucionální odstup a vztahové klapky na očích, které nás izolují od setkání tváří v tvář s hrubým ničením životů dětí a zranitelných lidí, které sexuální zneužívání kněžími přináší. Naše naslouchání nemůže být pasivní a čekat až ti, kteří byli zneužiti k nám najdou cestu. Spíše musíme aktivně naslouchat, vyhledávat ty, kteří byli zraněni, a snažit se jim sloužit. Naše naslouchání musí být ochotné přijmout výzvu a konfrontaci a ano, dokonce i odsouzení za minulá i současná selhání církve v ochraně nejcennějšího z Pánova stáda. Naše naslouchání musí být bdělé a chápat, že pouze zvídavostí, vytrvalostí a jednáním tváří v tvář známkám sexuálního zneužívání můžeme naplnit Boží poslání. A konečně, naše naslouchání s sebou musí přinést ochotu konfrontovat minulé vážné a bezcitné chyby některých biskupů a řeholních představených při řešení případů sexuálního zneužívání kněžími a rozlišovací schopností pochopit, jak stanovit spravedlivou odpovědnost za tato masivní selhání.“[15]

Takové naslouchání tedy není jen cvičením empatie a dobré vůle. Pouze skutečným nasloucháním můžeme pochopit zničující rozsah, účinky a složitost tohoto jevu a být připraven vyvodit jasné důsledky. Předseda Australské biskupské konference, arcibiskup Mark Coleridge, to vyjádřil takto: „Tato konverze je ve skutečnosti koperníkovskou revolucí. Koperník dokázal, že Slunce neotáčí kolem Země, ale Země kolem Slunce. Koperníkova revoluce je pro nás zjištěním, že ti, kteří byli zneužíváni, se netočí kolem církve, ale církev kolem nich. Když to objevíme, začínáme vidět jejich očima a slyšet jejich ušima; a jakmile to uděláme, svět a církev začnou vypadat velmi odlišně. To je nutné obrácení, pravá revoluce a velká milost, která může církvi otevřít nové období poslaní.“[16]

Když v poslední době papež František přemýšlel o multidimenzionalitě zneužívání, často hovořil o triádě spojující sexuální zneužívání, zneužívání moci a zneužívání svědomí.[17] Takový vhled „vyžaduje například, abychom na zneužívání pohlíželi nejen jako na hřích proti šestému přikázání – jak to činí Kodex kanonického práva z roku 1983 – nebo proti čistotě – jak to činí Kodex východních církví z roku 1990 – ale vidět to jako delikt. Je také nesmírně důležité, aby církev začala chápat ten delikt jako porušení důstojnosti jiné osoby. Podíváme-li se na to z této perspektivy, je možné vidět potřebu kanonických postupů, v nichž by hrála roli oběť (jeho/její obhájce), stejně jako otázku náhrady škody způsobené jiné osobě.“[18]

  1. Správné standardy a struktury

Zkušenost nás učí, že veřejnost odpouští kajícným hříšníkům snadněji než instituce, které odkládají odhalení pravdy a vyhýbají se odpovědnosti. Je těžké pochopit, proč katolická církev, jejíž kajícná teologie přikládá takovou důležitost zpovědi a upřímnému pokání, má takové potíže přiznat svou vlastní vinu, činit pokání a začít znovu. Zdá se, že je to způsobeno přirozenou neochotou k systému kontrol a protivah a mechanismům transparentnosti, zejména pokud jde o sexualitu, peníze a moc. Žádný člověk, který je skutečně odpoután od sebe nebo od svého vlastního bohatství a vlivu, by se však těchto postojů neměl bát. Slovy Janova evangelia: "Pravda vás osvobodí“.[19] Podíváme-li se na regionální koncepce, politiky a kultury, které byly (nebo nebyly) zavedeny a praktikovány, aby lépe chránily děti a další zranitelné dospělé v katolické církvi, člověk si všimne velké variability a rozmanitosti. Zároveň existují univerzální požadavky definované papežem a římskou kurií, stejně jako překrývající se strukturální podmínky a rizikové faktory, které poskytují určitý společný rámec. V květnu 2011 například Kongregace pro nauku víry požádala všechny biskupské konference na celém světě, aby připravily směrnice, které definují jasné a koordinované postupy při řešení zneužívání dětí kněžími. Ačkoli tyto směrnice měly být vydány po jednom roce (tj. v červnu 2012), deset let po termínu, několik biskupských konferencí – zejména z Afriky a Asie – dosud neodpovědělo. Velká většina biskupských konferencí se však již stala aktivní, i když určitý počet takových směrnic postrádá důkladné rozpracování všech oblastí zmíněných v dopise Kongregace pro nauku víry.[20]

S Motu proprio z roku 2016 „Jako milující matka“ papež František usnadnil sobě i kompetentním orgánům římské kurie ukáznění a odvolání biskupů a řeholních představených, kteří byli nedbalí při výkonu svých řídících povinností, i když jejich nedbalost nebyla trestným činem:[21] „V případě zneužívání nezletilých a zranitelných dospělých stačí, aby nedostatek péče byl vážný.“[22]V návaznosti na summit v roce 2019 navíc papež František v červnu 2019 přijal motu proprio „Vy jste světlo světa“[23] (Vos Estis Lux Mundi), které zpřísnilo a změnilo obecné normy: nyní se mimo jiné od každé diecéze požaduje, aby v následujících 12 měsících zavedla účinný a snadno přístupný systém podávání zpráv. Kromě toho je definován proces zkoumání obvinění proti biskupům v kontextu regionální církve, což umožňuje laickým odborníkům zapojit se do církevních vyšetřování. V prosinci 2019 papež zrušil papežské tajemství při řešení případů sexuálního zneužívání. Skutečnost, že incidenty byly projednávány s tak vysokým stupněm důvěrnosti, značně ztížila zpřístupnění informací vnitrostátním soudům a státním zastupitelstvím.[24]

  1. Moc v církevním kontextu

Klerikalismus hraje významnou roli ve vnímání a diskusi o základní příčině zneužívání. Mnozí vnímají, že kněží a biskupové přímo či nepřímo sdělují, že: „Já (ve smyslu nikdo jiný zde) reprezentuji Krista a církev"; „Nepotřebuji, aby mi někdo říkal, kterým směrem mám jít“; „Můžu si vzít, co chci; Stejně se toho tolik zříkám“; „Nikdo mě nemůže kritizovat“; „Když na nás média útočí, je to znamení, že následujeme Ukřižovaného“; „Ti tam venku nám nerozumí“; „Mým povoláním je sloužit (ve smyslu v mocenském postavení vnímaném jako absolutní)“; „Nepotřebuji se ospravedlňovat, mám čisté svědomí, mohu si to vyjasnit se svým Pánem Bohem.“ To – a ještě více – by se dalo zahrnout pod hlavičku „klerikalismus“: pocit oprávnění, který vyplývá výhradně z kněžského nebo biskupského úřadu, jako by to byl důvod cítit se nadřazený a být schopen prosazovat dalekosáhlé nároky. Kromě toho je třeba mít za to, že spolu s ním rezonují také obrazy, které jsou spojeny s kněžstvím jako takovým, také transkulturně a mezinábožensky. Ve všech hlavních kulturách existují kněží nebo postavy podobné knězi, kteří se kromě své duchovní role těší zvláštní úctě a privilegiím. To nutně neznamená, že je specifická pro katolickou církev. To existuje i v přírodních náboženstvích, která přijímají různá jména a vyjadřují se v různých formách a obřadech. Ale pokud jde o roli a úřad kněze jako takového, mnoho z těchto transkulturních obrazů, symbolů, identifikací a projekcí rezonuje. Katolický obraz kněze prošel za posledních 2 000 let mnoha změnami. Vnímání osoby kněze se pro mnoho lidí, kteří vyrostli v katolickém prostředí v našich zeměpisných šířkách – stejně jako v Irsku, USA či Austrálii – v současné době hroutí. Mění se to právě teď. Tam, kde kdysi převládala absolutní důvěra v kněze a církev, je nyní hluboce zakořeněná nedůvěra, ne-li pohrdání. Důvodem je, že se ukázalo, že teprve nyní se o tom diskutuje (proč až teď? Na to nikdo doopravdy nezná odpověď), jak spojení mezi duchovní, teologicky přisuzovanou a církevně zákonem schválenou mocí přispělo k zakrývání a popírání sexualizovaného násilí po celá desetiletí – dokonce staletí. Zde je třeba teologicky a psychologicky reflektovat, jak tyto různé úrovně nebo prameny vyrostly dohromady a jak by se mohly negativně nebo dokonce destruktivně spojit. Pokud spojení mezi vedením církve a svátostnou službou vede k tomu, že kněz je zcela sebejistý a cítí se stále více všemocný, pak se zřejmě dříve či později dostane do potíží i duchovní úroveň. Pak se pokušení stává velikým. Ne poukazovat na Krista a jeho čin vykoupení, ale prezentovat se jako účastník jeho „všemohoucnosti“ a využívat ji. To nepochybně vedlo k tomu, že vnímání sebe sama a vnímání druhých se stalo přehnaným, což vytvořilo pocit nedotknutelnosti a postoj, který tvrdí: „Protože jsem kněz, mohu si vzít, co se mi hodí. Ne proto, že bych chtěl hledat Boha a následovat Krista, ne proto, že bych více přemýšlel o víře, to ne, ale prostě proto, že jsem kněz, jen proto na to mám právo.“

Jedná se o více či méně výrazné známky narcistických osobnostních rysů. Otázka zní: jak je to podporováno určitým typem formace, určitým typem teologie, určitým typem organizační struktury? Ale jak se to odráží a jak se to mění? Léta jsem se ptal sám sebe, proč lidé reagují tak ostře, když dojde na sexuální násilí páchané kněžími. Protože když se podíváte na statistiky, víte, že 95 % veškerého sexuálního násilí se děje v rodinném kontextu. Neexistují žádné srovnávací údaje o učitelích ve školách, lékařích nebo psycholozích, ale se vší pravděpodobností se podíly zneužívajících mezi nimi příliš neliší. Katoličtí duchovní jsou jediní, o nichž máme spolehlivé údaje, protože je to jediná profesionální skupina na světě, která vyvolala takový, rozhodně vědecký, zájem o pachatele zneužívání. Každý případ, o kterém slyšíme a čteme ve zprávách o katolickém knězi, který zneužíval, vede k verbální agresi, hořkosti a zoufalství. Je to pochopitelné, protože ideály a očekávání ohledně chování kněží jsou vyšší než u učitelů, policistů nebo sportovních trenérů. Morální a náboženské nároky jsou zásadně odlišné. Tam, kde toto tvrzení není splněno, je zřejmé, že lidé jsou mnohem více zklamáni, zejména v těch oblastech a pod předpoklady, že lidé stejně očekávali více od kněží a měli v ně základní důvěru. V tomto ohledu je zneužívání, které kněží páchají – a to je něco, co jsem za ta léta zjistil – závažnější.

Když bylo v únoru 2019 připravováno setkání předsedů biskupských konferencí a generálních představených, bylo jasné, že je nutné kriticky se podívat na strukturální, institucionální složky, které zneužívání a jeho krytí umožnily. Kouzelné slůvko, které vyšlo z americké diskuse, byla „zodpovědnost“. Když byly učiněny pokusy přeložit slovo odpovědnost do italštiny, španělštiny, francouzštiny nebo portugalštiny, bylo zjištěno, že i když je možné popsat, co je míněno, v žádném z těchto čtyř jazyků neexistuje ekvivalentní podstatné jméno, které by mohlo vyjadřovat „odpovědnost“ ve smyslu použitém zde. Pokud nemám žádný výraz pro slovo, pokud nemám žádný termín pro fakt, co to znamená? Znamená to, že o tom nepřemýšlím a nemluvím o tom. Kultura zodpovědnosti je silná v anglosaském světě a částečně i v německy mluvícím světě, ale není snadné ji najít v katolických zemích Itálie, Španělska, Brazílie, Konga nebo Mexika. Tam, kde neexistuje kultura odpovědnosti, je také malá nebo žádná akceptace procesů, jako je audit a monitorování (v tomto případě provádění pokynů a politiky týkající se ochrany).

Všechny tyto prvky jsou jistě klíčové. Samy o sobě však neznamenají skutečnou konverzi a kulturní posun. Naproti tomu soustředění se čistě na tyto věci může dokonce vyvolat některé opačné účinky. Abych citoval arcibiskupa Coleridge: „Kultura jí strategii k snídani... Můžete mluvit o strategii a struktuře, jak chcete, ale pokud to nezmění kulturu, ve skutečnosti přijímáte kosmetický přístup.“[25] Použijeme-li slova papeže Františka, mohli byste dokonce tvrdit, že „strukturální a organizační reformy jsou druhotné – to znamená, že přicházejí později. První reformou musí být postoj“[26] a dalo by se dodat, že kultura. Kultura v církvi zahrnuje její sebepojetí, od implicitního chápání sebe sama jako „societas perfecta“ k církvi, která uznává, že její vedoucí a její členové jsou zranitelní.[27] Tento druh zranitelnosti a ochoty „rozlišovat a být dostatečně pokorný, abyste změnili názor, omluvili se a jednali“[28] projevil sám papež František, když poté, co obdržel správné informace, změnil názor na situaci v Chile, což nakonec vedlo k historickému kroku, kdy celá biskupská konference nabídla svou rezignaci a přijala systémovou spoluodpovědnost za dlouhodobé zneužívání a jeho zakrývání.

  1. Vytváření kultury ochrany

K již zmíněné změně postoje a kultury nedojde automaticky. Bude to vyžadovat energii, kreativitu a velkou vytrvalost. Je snadné si myslet, že psaní a publikování zásad stačí. Od dopisu k naplnění zákona je před námi dlouhá cesta. Proto je důležité podporovat počáteční a průběžné vzdělávání, stejně jako odbornou přípravu – i když je třeba trvat na tom, že pouze změna pohledu je učiní úspěšnými: „My jako církev a já jako laik / řeholník / kněz / biskup bychom měli a chceme myslet především na dobro těch nejmenších.“ Je třeba zakotvit normy a vytvořit a šířit povědomí v církvi a ve společnosti. Hnutí Me Too zde pomohlo rozšířit společenské myšlení o tématu zneužívání. Vedení církve v tom jistě sehrálo důležitou roli, ale pouhý přístup shora dolů nebude fungovat. Celá církev nesmí jednoduše oddělit to, co se stalo v naší paměti a v našich srdcích. Existuje nebezpečí rozkolu mezi kazateli a laiky. Musíme tomu čelit společně. Teologie, psychologie, kanonické právo a spiritualita musí pracovat „společně jako jeden muž“, aby skutečně dosáhly pokroku. Především však musíme integrovat ty, kteří jsou postiženi zneužíváním, do života církve. V církvi jsou hluboce zranění lidé, a to znamená, že trauma, které prožili, pociťuje i církev jako celek. Na to by se nikdy nemělo zapomínat, když se diskutuje o zneužívání. Ve sborech, na shromážděních a akcích je vždy zapotřebí velké citlivosti.

Zároveň existují pachatelé, kteří jsou členy církve. Značný počet násilníků, s největší pravděpodobností, byl sám obětí. Část psychologického mechanismu, který vede ke zneužívání, pravděpodobně souvisí se skutečností, že takto člověk jedná v důsledku tohoto traumatu. I oni potřebují vedení a především dohled.

Usilování o „kulturu bez zneužívání“ je utopie. Musíme uznat střízlivou skutečnost, že v oblasti církve mohou vždy existovat případy zneužívání. Cílem je omezit příležitosti a co nejvíce znemožnit zneužívání. V tomto smyslu inkulturace směrnic a postupů ochrany neznamená povolení ústupků a odchylek od univerzální normy, ale kontextualizaci. Skutečnost, že v církvi světa existuje určitá pluralita, jde ruku v ruce s citlivou potřebou rozlišování a odlišování. Na jedné straně existují rozdíly, které se zdají být legitimní, protože umožňují mluvit a jednat způsobem specifickým pro daný kontext. Na druhé straně existují zvláštnosti a nebezpečný partikularismus, které jsou prostě produktem nepochopení a lhostejnosti vůči jednomu z nejnáročnějších témat, kterým církev čelí. První typ rozmanitosti musí být vhodně zohledněn a profesionálně řešen. Ten druhý je třeba řešit. Mezikulturní citlivost se nikdy nesmí stát lacinou výmluvou pro špatnou ochranu. Může však být také výhodou, pokud umožní, aby byla ochrana prováděna skutečně přizpůsobeným a účinným způsobem. To znamená výběr správného personálu, zvyšování povědomí mezi všemi, kdo pracují s mládeží, vypracování a provádění pokynů a kodexů chování, vytvoření referenčních bodů a odbytišť pro pomoc a – především – vytvoření udržitelných ochranných struktur a přísných vzdělávacích a formačních programů. To časem změní kulturu, takže člověk pochopí, že kdykoli je hlásáno evangelium, kdykoli je něco plánováno nebo postaveno, jeho bezprostřední myšlenka je: „Co to znamená pro lidi, kteří jsou zranitelní – zejména pro děti?“

Pokud se tak stane, bude církev také plnit své poslání být vzorem pro druhé. Zaměření na důstojnost dítěte, včetně spolupráce proti sexuálnímu vykořisťování dětí na internetu, ukázalo, že existuje jedinečná svolávací síla církve s jejím centrem v Římě a v osobě papeže.[29]

  1. Závěr

Slova Gaudium et spes 1 nám připomínají, že naděje a výzvy světa „tam venku“ jsou „návrhem“ a záměrně naděje a výzvy církve: „Radosti a naděje, zármutek a úzkosti lidí této doby, zvláště těch, kteří jsou chudí nebo jakýmkoli způsobem postiženi, toto jsou radosti a naděje, zármutek a úzkosti Kristových následovníků.“[30] Církev se točí kolem tohoto, a ne naopak. Kristus se více staral o maličké, nejzranitelnější – o jejich radosti a naděje, jejich smutek a úzkost – než o sebe, svou pověst nebo své pohodlí. Vlastní pokus žít evangelium může člověka přivést k naslouchání člověku, který byl zraněn a týrán, a k pociťování jeho bolesti. Nést kříž zahrnuje uznání přítomnosti zločinu a hříchu v instituci povolané ke svatosti. Budeme-li pracovat na ochraně, zaměřováni se na jádro poslání církve a vypořádáme-li se s důsledky zneužívání moci a nesrovnalostí v životním stylu, může dojít k očištění, o němž papežové Benedikt XVI a František opakovaně hovořili – a to je výraz odpovědnosti církve v této oblasti.

Se všemi zdroji, které má církev k dispozici, by se mohla stát průkopníkem a bojovníkem za bezpečnost dětí, což by dokonale odpovídalo jejímu poslání chránit a vážit si těch nejzranitelnějších. Církev se dlouhodobě angažuje ve vzdělávacích, akademických, sociálních a zdravotních institucích a v mnoha z těchto institucí jedná s mládeží a zranitelnými lidmi. Ochrana nezletilých a zranitelných dospělých není záležitostí pouze několika odborníků; je to zodpovědnost každého člověka a jistě i každého křesťana – nejen církevních vedoucích, ale všech „Kristových učedníků“.[31] Zneužívání nezletilých nelze zcela vymýtit, ale pro vytvoření kultury bezpečného prostoru a bezpečných vztahů v církvi lze udělat mnoho. To není volba; je nedílnou součástí poslání, které církvi svěřil její Pán, a je její odpovědností jej plnit.


[2] A. Orobator, Between Ecclesiology and Ethics: Promoting a Culture of Protection and Care, “Theological Studies” 80 (2019) 4, pp. 916–918.

[3] Cf. e.g. Commission of Investigation into Catholic Archdiocese of Dublin, 2009, (Report, I, 1.30; 1.35).

[4] V tomto ohledu (abychom uvedli příklad) Pensylvánské vyšetřování z roku 2018 dospělo k následujícímu závěru, když se zabývalo chováním některých místních diecézí v minulosti: „Hlavní věcí nebylo pomoci dětem, ale vyhnout se 'skandálu'. To není naše slovo, ale jejich; ... Nakonec a především, neříkejte to policii. Pohlavní zneužívání dětí, dokonce i bez skutečného proniknutí, je a po všechny relevantní doby bylo trestným činem. Ale nechovejte se k tomu tak; Řešte to jako personální záležitost, 'doma'.“ Pennsylvania 40th State-wide Investigation Grand Jury, 2018, zpráva I, redakčně upraveno, 14. srpna 2018, 2.3.

[5] IICSA, Ampleforth and Downside Investigation Report, srpen 2018, 64, bod 168.

[6] Gaudium et spes 1.

[7] Gaudium et spes 45.

[12] D. Pittet, La perdono, padre, Milano 2017, Piemme.

[13] V. Garnier-Beauvier, Au troisième jour: De l’abîme à la lumière, Paris 2017, Artège.

[14] L. Bove, Giulia e il lupo. Storia di un abuso sessuale nella Chiesa, Milano 2016, Ancora.

[16] Coleridge, Homilie na závěr schůze “Ochrana nezletilých v církvi" 24. února 2019 https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/24/0155/00320.html#en (04.02.2022).

[19] Jan 8:32.

[25] Coleridge, The Culture of the Catholic Church and the Abuse of Minors at the “Anglophone Safeguarding Conference”, Řím, 20. června 2018 (soukromý dokument).

[27] J. Keenan, The World at Risk. Vulnerability Precarity and Connectedness, “Theological Studies” 81 (2020), pp. 132–149.

[28] V. Openibo, Openness to the World as a Consequence of the Ecclesial Mission, Presentation during the “Protection of minors in the Church” meeting, 23 February 2019 https://www.vatican.va/resources/resources_suoropenibo-protezioneminori_20190223_it.html (04.02.2022).

[29] https://www.childdignity.com/ (04.02.2022).

[30] Gaudium et Spes 1.

[31] Gaudium et Spes 1.

 

Bibliografie

Altieri C., Analysis: How the Pope’s reform will change abuse reporting, en: Catholic Herald, 3 May 2019, https://catholicherald.co.uk/analysis-how-the-popes-reform-will-change-abuse-reporting/ (04.02.2022).

Bove L., Giulia e il lupa. Storia di un abuso sessuale nella Chiesa, Milano 2016, Ancora.

Coleridge M., The Culture of the Catholic Church and the Abuse of Minors at the “Anglophone Safeguarding Conference”, Rome, 20 June 2018 (private document).

Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana Superiori Maggiori, Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, 2019: https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2019/06/27/Linee-guida-per-la-tutela-dei-minori-edelle-persone-vulnerabili.pdf (04.02.2022).

Cupich B., Synodality: Jointly Responsible, Presentation during “The Protection of Minors in the Church” meeting in Rome, 22 February 2019: https://www.vatican.va/resources/resources_card-cupich-protezioneminori_20190222_en.html (04.02.2022).

Garnier-Beauvier V., Au troisième jour: De l’abime a la lumière, Paris 2017, Artege.

IICSA, Ampleforth and Downside Investigation Report, August 2018, 64, paragr. 168.

Keenan J., The World at Risk. Vulnerability, Precarity and Connectedness, “Theological Studies” 81 (2020), pp. 132-149.

Orobator A., Between Ecclesiology and Ethics: Promoting a Culture of Protection and Care, “Theological Studies” 80 (2019) 4, pp. 916–918.

Pope Francis, “Letter to the People of God”, Vatican 2018: https://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolodidio.html(04.02.2022).

Pope Francis, “Apostolic letter issued ‘motu proprio’ ‘As a loving Mother’”, Vatican 2016: http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papafrancesco_lettera-ap_20160604_come-una-madre-amorevole.html (04.02.2022).

Pope Francis, “Apostolic letter issued ‘motu proprio’ ‘Vos Estis Lux Mundi’”, Vatican 2019: https://www.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papafrancesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html (04.02.2022).

Parolin P., “Instruction ‘On the Confidentiality of Legal Proceedings’”, Roma, 2019: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/12/17/1011/02062.html#en (04.02.2022).

Pittet D., La perdono, padre, Milano 2017, Piemme.

Scottish Child Abuse Inquiry, Case Study 2: The provision of residential care for children in Scotland by the sisters of Nazareth between 1933 and 1984 in the Nazareth Houses in Aberdeen, Cardonald, Lasswade, and Kilmarick, 2019, p. IX: https://www.childabuseinquiry.scot/media/2146/findings-s0n-case-study-2_p7-190628.pdf (04.02.2022).

Spadaro A., A Big Heart Open to God: An interview with Pope Francis, “America, The Jesuit Review”, 2013: https://www.americamagazine.org/faith/2013/09/30/big-heart-open-god-interview-pope-francis (04.02.2022).

Wijlens M., The Church Being a Safe Place for Children. Opportunities and Challenges far the Ministry of Safeguarding, 2020, pp. 11–12, https://iadc.unigre.it/wp-content/uploads/2020/02/Wijlens-Graduation-Diploma-CCP-14.02.2020.pdf (04.02.2022).