Nezávislá komise vyšetřovala od února 2019 jak církev řeší případy zneužívání ve Francii. Výsledek: od 50. let 20. století se obětí sexuálního napadení ze strany kněží nebo řeholníků stalo přibližně 216 000 nezletilých. Pokud do okruhu pachatelů zahrneme i církevní zaměstnance, počet obětí vzroste přibližně na 330 000.

Stefan von Kempis – Vatikán

"Katastrofa. Co na to říct..." Takto reagovala v úterý ráno na zveřejnění vyšetřovací zprávy předsedkyně Konference vyšších řeholních představených, sestra Véronique Margronová. "Cítím velký smutek a hanbu... Dnes bychom vlastně měli nejprve mlčet."

Zpráva, kterou předseda vyšetřovací komise a bývalý soudce Jean-Marc Sauvé předal na tiskové konferenci církevním představitelům, uvádí přibližně 3000 pachatelů v kněžském nebo řeholním oděvu za posledních 70 let. Zpráva má 2 500 stran, které vystavují francouzské církvi zdrcující vysvědčení.

Ačkoli počet uvedených případů vychází z odhadů, i předseda biskupské konference Éric De Moulins-Beaufort potvrdil, že vyšetřovatelé odvedli "ohromný kus práce". Komise prošla archivy diecézí a státních zastupitelství a hovořila se stovkami obětí, což jí trvalo přibližně 26 000 hodin dobrovolné práce.

"Církev by měla uznat svou odpovědnost vůči obětem za to, co se stalo," vyzval Sauvé. "V řadě případů církevní představitelé neoznámili trestné činy, a dokonce vystavili děti riziku tím, že proti zdravému rozumu nezabránili kontaktu pachatelů s dětmi. Především se jednalo o řetězec zanedbání, mlčení, zajišťování instituce - a to mělo systémový charakter."

"Církev se nedržela svého vlastního učení."

Po celá desetiletí nechtěla církev vidět utrpení obětí; přesto mohlo biskupy už v 50. letech minulého století napadnout, že kněze, který zneužíval děti, nelze jednoduše dále zapojit do pastorační péče.

"Církev se také, obecně řečeno, nedržela svého vlastního učení. Často správná opatření, která byla přijata (obvykle pouze v reakci na to, co se stalo), nebyla řádně provedena. Církev tedy musí nést svou odpovědnost - vůči obětem, možná i vůči věřícím a vůči společnosti."

Finanční kompenzace, nikoli paušální platba

Sauvé také jménem komise vyzval, aby se usilovalo o odškodnění obětí a aby odškodnění prováděla instituce nezávislá na církvi. Oběti by podle něj neměly být odškodněny paušální částkou, ale mají nárok na posouzení svého případu a na odpovídající finanční dávky.

Bývalý soudce také představil doporučení komise, co by se mělo v církvi změnit - ve Francii, ale i mimo ni.

Výzva ke změně kanonického práva

"V první řadě je třeba reformovat kanonické právo. Nepřispělo tak, jak by mělo, k řádnému řešení případů zneužívání. Prvním krokem je reforma kanonického práva, která brzy vstoupí v platnost a v níž sexuální agrese již nebude považována za porušení přikázání čistoty, ale za útok na život a důstojnost osoby. V kanonickém právu se však příliš kumulují funkce a role, které vykonává například biskup, což může vést ke střetu zájmů."

Kromě toho by kanonické procesy proti pachatelům neměly být vedeny s úplným vyloučením obětí. "Oběti jsou velkými nepřítomnými v těchto procesech. Nemůže se stát, že by oběti podáním stížnosti vyvolaly kanonický proces, ale teprve po letech zjistily, že proces skončil a že pachatel - to se také stalo - byl odsouzen pouze k pouti."

Ožehavé: Změní se praxe zpovědního tajemství?

Podle Sauvého se komise zabývala také zpovědním tajemstvím a dlouze o něm diskutovala. Výsledek: Zpovědní tajemství by nemělo být překážkou pro oznámení závažných sexuálních činů vůči nezletilým nebo zranitelným osobám. "Uvědomujeme si, že jde o velmi citlivý bod. Komise však toto doporučení vydává z důvodu odpovědnosti a já osobně si za ním také stojím."

Komise výslovně vyzývá k novému uspořádání v církvi nebo jak říká Sauvé, "k nové rovnováze mezi hierarchickým principem a synodalitou". "Je třeba se vyvarovat toho, aby moc udělovat svátosti a moc vládnout v církvi byly příliš v jedněch rukou. Komise považuje za nezbytné, aby laici - muži i ženy - měli přístup do orgánů, v nichž se rozhoduje. Je zapotřebí také vnitřních kontrolních mechanismů, které mají všechny veřejné i soukromé instituce."

Otázky na morální učení církve

Sauvé se také zasazoval o změnu počáteční a stálé formace kněží a řeholníků. Varoval před vyvyšováním kněžství: "Ztotožnění kněze s Kristem ve všech aspektech jeho života, a to i mimo svátostné slavení, je problém." Podobně skepticky se komise staví k principu poslušnosti, který převládá v mnoha oblastech církve.

"Pokud jde o morální učení církve, komise dospěla k závěru, že přílišné tabuizování sexuality může přispívat ke vzniku slepých skvrn, takže velmi závažné činy zůstávají nepovšimnuty... Aspekt fyzického a psychického narušení integrity lidské osoby se v morálním učení církve téměř neobjevuje; to je nepřijatelné. Sexuální zneužívání je přece útokem na život a jasným porušením pátého přikázání Nezabiješ!"

"Pánové, jste ostudou lidstva."

Katolická televize "kto" vysílala přímý přenos, když vedoucí vyšetřovací komise předal svou zprávu předsedovi biskupské konference a předsedkyni Konference řeholních představených. Přítomen byl také papežský nuncius v Paříži, arcibiskup Celestino Migliore. "Pánové, jste ostudou lidstva," řekl zástupce obětí zneužívání v krátkém prohlášení na adresu přítomných církevních osob.

Arcibiskup Éric De Moulins-Beaufort odpověděl prosbou o odpuštění. "Všem obětem takových činů ze strany církevních osob vyjadřuji svůj stud, své zděšení a také své odhodlání s nimi spolupracovat... Chci vás dnes požádat o odpuštění - každého z vás. Přitom vím, že kromě vás jsou postiženy tisíce dalších lidí, z nichž mnozí dnes už nemohou promluvit."

Na březnovém plenárním zasedání francouzští biskupové přijali katalog opatření k objasnění skandálů zneužívání a k prevenci budoucích zločinů. Arcibiskup slíbil, že tento závazek bude i nadále pokračovat.

"Čas naivity a nejednoznačnosti skončil. Společně s francouzskými katolíky a všemi Francouzi dnes ráno zjišťujeme děsivý obraz. Zásah dospělého do citového a sexuálního zrání dítěte nebo dospívajícího je vždy násilím, které vede k traumatu. Toto trauma je mnohem větší, pokud je pachatelem kněz nebo řeholník."

Biskupská konference a Konference vyšších řeholních představených se budou zprávou o zneužívání zabývat na plenárních zasedáních v listopadu. Odškodnění mají oběti začít dostávat od roku 2022.

Zdroj: https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-10/frankreich-kirche-katholisch-missbrauch-kommission-sauve-bericht.html