Informace o zpracování osobních údajů

Vážení,
tento dokument slouží k informování těch, kdo nás kontaktují. 

 

Kdo je správcem osobních údajů a kontakt 

Správcem osobních údajů je spolek Někdo Ti uvěří, z.s. Kontaktovat nás můžete elektronicky pomocí kontaktního formuláře.

Naše sídlo: Vrabčí 437/8, 182 00, Praha 8 - Březiněves

IČ: 09611282

E-mail: napiste@nekdotiuveri.cz

 

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje osob, které nás oslovily, uchováváme především za účelem naší další komunikace. 

 

Co nás ke zpracování vašich osobních údajů opravňuje 

Osobní údaje osob, které nás oslovily, zpracováváme na základě jejich souhlasu. 

 

Kdo a které osobní údaje zpracovává

Pracujeme pouze s osobními údaji, které nám sami dobrovolně sdělíte a které jsou potřebné pro naplnění konkrétního účelu a postupu, na němž se dohodneme.

Jedná se zpravidla o tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo
  • e-mail

S uvedenými údaji pracují pouze členové spolku a partneři, kteří nám pomáhají zajišťovat chod našeho webu (např. poskytovatelé technické infrastruktury a služeb). Všechny tyto osoby jsou mají přístup jen k těm informacím, které potřebují pro plnění svých úkolů, a jsou vázány mlčenlivostí o skutečnostech, které se o vás dozví. 

 

Po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu naší spolupráce a poté budou archivovány v souladu s příslušnou legislativou až do jejich skartace, nejdéle po dobu 5 let.

 

Jaká máte práva jako tzv. subjekt osobních údajů

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Právě na základě tohoto práva vás tímto dokumentem informujeme o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme. Budeme vás o tom informovat také na začátku naší vzájemné spolupráce.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si od nás potvrzení o tom, že vaše osobní údaje zpracováváme, získat přístup k nim a informace o nich.

Právo na opravu osobních údajů

Na základě vašeho upozornění doplníme neúplné a opravíme nepřesné osobní údaje.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud neexistuje žádný zákonný důvod, který by to vylučoval, máte právo požadovat, abychom vymazali všechny osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na omezení zpracování

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné osobní údaje nebo že zpracování je protiprávní, ale přesto nechcete údaje přímo vymazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování, máte právo požadovat omezení rozsahu nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat od nás osobní údaje, které jste nám poskytl/a a předat je jinému správci osobních údajů, případně nás požádat o to, abychom mu je sami předali. To učiníme, pokud to bude technicky možné.

 

Pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji nakládáme protizákonně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; https://www.uoou.cz.

 

V případech, kdy zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat.

 

Tato informace nabývá platnosti a účinnosti dne 10. 6. 2021 a je dostupná na internetových stránkách správce www.nekdotiuveri.cz a v sídle správce.