Přinášíme texty, které zazněly během včerejší bohoslužby slova. 
Děkujeme Benediktu Mohleníkovi, OP, který liturgii připravil a předsedal jí. 

 

Ve jménu Otce…

Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista a od Ducha Utěšitele ať je s vámi se všemi.

Uvítání účastníků

Vážené sestry, vážení bratři! Milé sestry a milí bratři!

Musím se přiznat, že jsem velmi váhal, zda-li mám, zda-li mohu přijmout pozvání, abych dnes stanul před vámi a vedl tuto naši společnou modlitbu. Připadalo mi to jako těžký úkol. Jenomže na oběti, za které se budeme modlit, doléhá ještě větší tíže. Projevit solidaritu, čímž společná modlitba také je, se potom jeví jako jen jako drobné gesto dobré vůle pomoci. Připadalo mi to jako nepatřičné, abych zde stál. Jsem součástí církve, která ublížila svým bližním, jsem součástí řádu, v jehož řadách se vyskytli pachatelé zneužívání, možná i já sám jsem mohl z nevědomosti a nevědomě dále zranit někoho, kdo už byl zraněn zkušeností zneužívání. Potom zde stojím jako kajícník, který prosí za odpuštění milosrdného Boha a prosí o lidské odpuštění, je-li vůbec možné, všechny oběti zneužívání v církvi.

 

 

Kající část – kající litanie

Ježíš Kristus se ve své nekonečné lásce dobrovolně vydal na smrt, aby zahladil všechny hříchy a vykoupil celý svět. V něho složme všechnu svou naději a s důvěrou se modleme za jeho církev a její členy, kteří jiné zranili, a také za společnost a její představitele:

Ježíši, smiluj se nad těmi, kteří jiným ubližují!

 • Bohabojný Nikodém a spravedlivý Josef z Arimatie mlčky pozorovali násilí, které na tobě jiní páchali. 
  Kéž tvé milosrdenství uzdraví rány způsobené mlčením představitelů církve.
  Odp.: Ježíši, smiluj se nad těmi, kteří jiným ubližují!
 • Jako na zločince se tě přišli zmocnit s holemi a kyji, ačkoli y sám jsi ke všem přicházel bezbranný a s důvěrou. 
  Kéž tvé milosrdenství uzdraví rány způsobené útoky pachateli, kteří zneužívají slabosti a důvěřivosti svých obětí.
  Odp.: Ježíši, smiluj se nad těmi, kteří jiným ubližují!
 • Tví nejbližší učedníci a přátelé tě v nejtěžších chvílích zradili a opustili. 
  Kéž tvé milosrdenství uzdraví rány způsobené nedůvěrou okruhu nebližších vůči těm, kteří byli vystaveni zkušenosti zneužívání.
  Odp.: Ježíši, smiluj se nad těmi, kteří jiným ubližují!
 • Křičící dav si vynutil osvobození zločince Barabáše a donutil Piláta, aby tebe nevinného poslal na smrt. 
  Kéž tvé milosrdenství uzdraví nedůvěru a slepotu všech, kdo se ve farnostech stavěli na stranu pachatelů a odsuzovali oběti.
  Odp.: Ježíši, smiluj se nad těmi, kteří jiným ubližují!
 • Když jsi bezmocně visel na kříži, kolemjdoucí tě uráželi a žádali, abys ukázal svou moc tím, že sestoupíš z kříže. 
  Kéž tvé milosrdenství uzdraví cynismus těch, kdo zlehčují utrpení obětí, nabízejí falešnou spiritualizaci a nutí oběti k levnému odpuštění pachatelům.
  Odp.: Ježíši, smiluj se nad těmi, kteří jiným ubližují!
 • Mnozí procházeli kolem tebe, když jsi visel na kříži, potřásali hlavou a říkali, aby sis sám pomohl. 
  Kéž tvé milosrdenství uzdraví rány způsobené nevšímavosti lidí v blízkém i vzdálenějším okolí.
  Odp.: Ježíši, smiluj se nad těmi, kteří jiným ubližují!
 • Byl jsi ponechán napospas hrubému zacházení vojáků a vláčeli tě od Heroda k Pilátovi. 
  Kéž tvé milosrdenství uzdraví rány způsobené necitlivým přístup policie a nekompetentními postupy soudů.
  Odp.: Ježíši, smiluj se nad těmi, kteří jiným ubližují!
 • Pilát si umyl ruce, i když věděl že jsi byl nevinný a že před zákonem ses ničím neprovinil. 
  Kéž tvé milosrdenství uzdraví rány způsobené netečností zákonodárců, kteří svými rozhodnutími nevytvářejí jisté a bezpečné prostředí ve společnosti.
  Odp.: Ježíši, smiluj se nad těmi, kteří jiným ubližují!
 • Členové velerady uplatili římské vojáky, aby se vyhnuli pravdě. 
  Kéž tvé milosrdenství uzdraví rány způsobené vyhýbáním se případů duchovního, mocenského a sexuálního zneužívání.
  Odp.: Ježíši, smiluj se nad těmi, kteří jiným ubližují!

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, z lásky k nám lidem ses vydal do rukou hříšníků, abys na kříž přibil náš dlužní úpis a tak zahladil všechny hříchy. Dej celé církvi a každému svému učedníku a každé své učednici odvahu své hříchy poznávat a vyznávat. Buď posilou všem, kdo posilují zasažené hříchy jiných lidí. Uzdrav rány všech, kdo byli zraněni zlým jednáním svých bratří a sester. Neboť tvá dobrota je nevyčerpatelná a tvé milosrdenství je nekonečně mocné. Tobě buď čest a sláva nyní i vždycky a po všechny věky věků. Amen.

 

 

Čtení z Písma

Čtení z První knihy Mojžíšovy                                                                                   Gn 1,26 -2,3

Bůh řekl: „Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi.“

Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz Boží ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu.

Bůh jim požehnal slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad rybami moře, nad ptactvem nebe i nade všemi živočichy, kteří se pohybují po zemi.“

A připojil: „Hle, k jídlu vám dávám všechny semenotvorné rostliny, co jich je na zemi, a všechny stromy, které plodí ovoce s jádry uvnitř.

Též veškeré divoké zvěři, všemu nebeskému ptactvu, všemu, co se pohybuje po zemi a má v sobě dech života, dávám za pokrm všechny zelené rostliny.“ A stalo se tak.

Bůh viděl všechno, co udělal, a hle bylo to velmi dobré. Nastal večer, nastalo jitro den šestý.

Tak byla dokončena nebesa, země a všechno, co je oživuje.

Sedmého dne Bůh skončil své dílo, které udělal, a přestal sedmého dne s veškerou prací, kterou vykonal.

Bůh požehnal sedmému dni a posvětil ho, neboť v něm přestal s veškerým svým dílem, které stvořil a udělal.

Slyšeli jsme slovo Boží.

 

Žalm 8

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, svou velebností převýšils nebesa!

Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu navzdory svým odpůrcům, abys umlčel pomstychtivého nepřítele.

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:

Co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš?

Učinils ho jen o málo menším než jsou andělé, ověnčils ho ctí a slávou,

dals mu vládnout nad dílem svých rukou, položils mu k nohám všechno:

ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata,

ptáky na nebi a ryby v moři, vše, co se hemží na stezkách moří.

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

 

Slova svatého evangelia podle Matouše                                                                  Mt 15,21-28

Ježíš odtamtud odešel a odebral se do tyrského a sidónského kraje.

A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“

Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“

Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“

Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“

On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“

Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“

Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

Slyšeli jsme slovo Boží.

 

Promluva

 • Bůh člověka ověnčil ctí a slávou, dal mu vládnout nad dílem svých rukou, položil mu k nohám všechno. Stvořil nás jako svůj obraz a svěřil nám vládu nad celým stvořením, či spíše dal nám do péče své dílo. Nad člověkem nemá právo vládnout žádný jiný člověk. Pošlapal by tím důstojnost svého bližního. Zneuctil by Boží obraz a tím i jeho Tvůrce. Jedině Bůh je nad člověkem.
 • Ten, kdo zneužije své fyzické, mocenské nebo duchovní převahy, tomu nejde o druhého člověka. Druhého člověka jenom použije a využije ve svém světě. Agrese spočívá především v tom, že pachatel se nedívá na člověka jako na svobodného, jehož vůli, přání a touhy by měl respektovat, ale jako na předmět, který se mu z nějaký důvodů hodí.
 • Násilí spáchané na těle člověka bolí nejen tělo, ale především duši. Duše je celá v každé jedné části našeho těla. Zaútočit na tělo, zranit tělo, znamená vždy zranit duši. Naše duše je nejzranitelnější právě skrze naše tělo. Jenomže pachatelé sexualizovaného násilí se zmocňují těla druhého člověka, které jediné je zajímá a které chtějí ukořistit pro sebe, aniž by brali ohled na to, jak těžce zraňují jeho duši. A často, dokud se neuzdraví duše, nedaří se uzdravit ani tělo.
 • Pravdivé pojmenování toho, co se stalo, označení pachatele, jeho odsouzení a potrestání je nesmírně důležité. Je to ale pořád něco, co zůstává vně oběti. Ve světě, který se oběti jen dotýká.
 • Nesmírně důležitá je podpora okolí. Důvěra, pochopení, trpělivost, naslouchání. Jakkoli blízká taková pomoc je, vždy zůstane vnější. Ani při největší snaze se nedokážeme úplně vcítit do prožívání druhého. Jakkoli ochotni jsme, nemůžeme na sebe převzít utrpení druhého. A trpící člověk přenesením bolesti na druhého, příčinu svého bolu nevyřeší.
 • Zkušenost, kterou oběť udělá, podstoupí, na ní klade nesmírně těžký úkol. Sama si ho nevybrala. Těžce a krutě na ni dolehl. Musí se vymanit ze světa svého agresora. Pokud svůj život nechává utvářet pouze světem agresora, zůstává obětí. Jejím úkolem je získat znovu svou svobodu, svou nezávislost na světě agresora a tím obnovit svou vlastní důstojnost.
 • Ježíš, který se setkává se pohanskou ženou prosící o uzdravení své dcery, jí nechtěl ponížit. Učedníci ji chtěli poslat pryč. Ježíš svých jednáním odhaluje předsudky, kterými je opanována mentalita jeho současníků. Vůbec by se s ní neměl bavit, natož jí vyjít vstříc. Ježíš udělá obojí. Pomáhá odstrkované a trpící prosebnici, aby v sobě znovu objevila svou důstojnost, aby v sobě spatřila Boží obraz. Aby znovu nalezla naději, životodárnou naději.

 

 

Prosby

Bůh vyslyšel modlitby a ponížené prosby svého milovaného Syna a učinil jej věčnou spásou všech. I my důvěřujeme, že shlédne na naši pokoru a vyslyší naše naléhavé prosby. Prosme ho proto za všechny zraněné, za sebe navzájem, za církev i za celý svět.

 • Za všechny lidi, kteří byli zneužiti. Dej jim naději, že i s tím, co se stalo, mohou žít dobrý život. Bože, prosíme tebe: Kyrie, Kyrie, eleison.
 • Za ty, kteří doprovází oběti zneužívání. Podpírej je v jejich práci i ve chvíli, kdy jim dochází síly nebo neví, jakým směrem jít dál. Bože, prosíme tebe: Kyrie, Kyrie, eleison.
 • Za pachatele zneužívání. Ať opravdově nahlédnou hrůzu toho, co spáchali, dokáží přijmout odpovědnost za své skutky a věřit ve tvé milosrdenství. Bože, prosíme tebe: Kyrie, Kyrie, eleison.
 • Za společenství, která byla rozdělena bolestí zneužívání. Pomoz znovu najít jednotu a vzájemné pochopení tam, kde chybí. Bože, prosíme tebe: Kyrie, Kyrie, eleison.
 • Za všechny, kteří zemřeli dřív, než jsme jim uvěřili, za všechny, pro které byla jejich bolest tak velká, že se sami rozhodli odejít, za všechny, kteří zemřeli opuštění. Bože, prosíme tebe: Kyrie, Kyrie, eleison.

Bože, do tvých rukou svěřujeme všechno, co jsme a co máme, neboť ty sám jsi Původce, Dárce a Ochránce všeho; odevzdáváme se tvému milosrdenství a tvé moudré prozřetelnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Otče náš

 

Požehnání (áronské)

Hospodin ať vám žehná a ať je vaší stráží.
Amen.

Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi.
Amen.

Ať k vám svou tvář obrátí a naplní vás svým pokojem.
Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.