"Úkolem tohoto nezávislého vyšetřování," uvádí se ve shrnutí zprávy, která je zveřejněna a je k dispozici také v italštině, "bylo vyslechnout oběti a shromáždit další svědectví, a také prošetřit, zda nedošlo k opomenutí, zatajení nebo zamlčení ze strany odpovědných osob hnutí.

1. dubna 2022
Marco Bernardoni

S několikaměsíčním zpožděním - měla být vydána do konce roku 2021 - byla 30. března 2022 zveřejněna závěrečná zpráva nezávislého vyšetřování, které vedla společnost GCPS Consulting v aféře týkající se "případů sexuálního zneužívání nezletilých, kterého se dopustil JMM [Jean-Michel Merlin], bývalý zasvěcený fokolarín pobývající ve Francii" (viz zde na SettimanaNews).

Oběti v centru 

"Úkolem tohoto nezávislého vyšetřování," uvádí se ve shrnutí zprávy, která je zveřejněna a je k dispozici také v italštině (zde), "bylo vyslechnout oběti a shromáždit další svědectví, a také prošetřit, zda nedošlo k opomenutí, zatajení nebo zamlčení ze strany odpovědných osob hnutí.

Společnost GCPS Consulting, které vedení Hnutí fokoláre dne 23. prosince 2020 svěřilo vyšetřování, je nezávislým orgánem, "jehož posláním vždy bylo pomáhat institucím zlepšovat jejich systémy prevence a hlášení zneužívání", uvádí se v prohlášení zveřejněném na oficiálních internetových stránkách Hnutí fokoláre (zde). "Na žádost obětí," uvádí se dále v prohlášení, "bylo vyšetřování svěřeno nezávislému orgánu, a to na základě rozhodnutí a v duchu jednání Francouzské biskupské konference, která v roce 2019 pověřila CIASE "s jediným cílem, aby centrem priorit a práce vyšetřování byly oběti ".

Jako další formu záruky pro oběti si hnutí přálo, aby na vyšetřování a vypracování zprávy dohlížela třetí, nezávislá osoba bez vztahu k hnutí, a to vysoký státní úředník Alain Christnacht (jehož zpráva je k dispozici v italštině zde).

Závěry

Kromě celé zprávy (o rozsahu přibližně sto stran, která je k dispozici zde) zveřejňuje společnost GCPS také shrnutí práce, použité metody a shrnutí dosažených výsledků. Ty jsou - pro konkrétní vyšetřovaný případ - neúprosné: na základě "věrohodných a spolehlivých" výpovědí obětí zneužívání a dalších svědků, které pokrývají časové rozpětí více než 30 let (1963-1998), "dospělo nezávislé vyšetřování k závěru, že JMM byl plodným sériovým zneuživatelem dětí, odpovědným za mnoho případů sexuálního zneužívání a pokusů o sexuální zneužívání dětí, včetně těch, o kterých máme informace, a pravděpodobně i za mnoho dalších".

Na základě stížnosti bylo přímo zjištěno 26 obětí (je podezření na existenci 11 dalších, které byly zmíněny nepřímo). Nezávislá komise se nejprve snažila vyslechnout jejich příběhy a ověřit jejich důvěryhodnost. Vyšetřování dospělo k závěru, že "všechna nahlášená zneužití se odehrála v podmínkách, které nezávislé vyšetřování označuje jako psychologické zneužívání", kdy psychické zneužívání (svědomí) doprovázelo sexuální zneužívání v kontextu vztahů "charakterizovaných výraznou nerovnováhou moci".

Manipulativní rys Jeana-Michela Merlina vyplývá z výpovědí jak obětí a jejich rodin, tak odpovědných osob v hnutí, "které si po léta uvědomovaly situaci jen minimálně". Ve zprávě je však jasně uznána odpovědnost hnutí: na rozdíl od toho, co se dělo v jiných církevních oblastech, se Hnutí fokoláre - píše komise - "po dlouhou dobu staralo spíše o ochranu pachatelů a své vlastní pověsti než o podporu obětí", někdy přispívalo k tomu, "aby se oběti cítily vinny", a ponechávalo Jeana-Michela Merlina "po léta ve stejném postavení, což mu umožňovalo zneužívat moc".

Aby komise co nejúplněji vymezila souvislosti, shromáždila také další obvinění ze zneužívání v rámci Fokoláre (nesouvisející s případem Merlin) - nejen sexuální, ale také psychologické, duchovní a ekonomicko-finanční povahy - a dospěla k závěru, že profil zneužívajících osob je "často podobný profilu JMM. Jsou to charismatičtí lidé, které ostatní zbožňují, považují je za klíčové, nedotknutelné, morálně bezúhonné a důvěryhodné". Komise odsuzuje existenci "systematických případů zneužívání, které byly a jsou odpovědným osobám známy od prvních dnů hnutí, ale nebyly řešeny".

"Prosíme vás o odpuštění"
V dopise (text zde), který byl zveřejněn v předvečer prezentace zprávy (29. března), se předsedkyně hnutí Margaret Karramová a spolupředseda (zodpovědný za morální otázky) Jesus Moran obrátili na fokolaríny ve Francii a na celém světě, zejména na oběti. Vedoucí představitelé hnutí vysoce hodnotí práci týmu, který vyšetřování vedl (po více než roce bylo "profesionálně a kvalifikovaně uzavřeno"), a vítají "výsledek, který nemůže nevyvolat bolest, stud a pokání".

"Tímto dopisem se chceme obrátit především na oběti zneužívání JMM a na další oběti, které jsou mezi námi, v naší rodině: všechny naše myšlenky a projevy směřují k těm, kteří trpí závažným zločinem, jenž jim v mnoha případech zničil život. Neexistují slova, která by vyjádřila šok a bolest, kterou z toho všeho cítíme.

Oběti mluví o útocích a zneužívání, které jim způsobily hluboké a nevýslovné rány na různých úrovních. Proto vám chceme z celého srdce poděkovat za to, že jste měli sílu vypovídat.

Každého z vás osobně i jménem Hnutí fokoláre prosíme o ODPUŠTĚNÍ za utrpení, které vám způsobili nejen ti, kdo vás zneužívali, ale také naše lhostejnost, nedostatečná bdělost a nepochopení. Vyzýváme všechny členy Hnutí fokoláre ve Francii, aby se k nám v tomto přijetí obětí a jejich rodin připojili."

S vědomím, že "dobrodružství charismatu jednoty ve své historii nezaznamenává pouze zneužití nebo útoky proti důstojnosti osob, ale je také prodchnuto životem, světlem a věrností a mnoha dary ve službě jednoty v církvi a v lidstvu", potvrzují představitelé Fokoláre "odhodlání bezvýhradně odsoudit tyto činy, které jsou v rozporu se zásadami našeho hnutí a zcela neslučitelné s nejzákladnějšími pravidly úcty a integrity lidské osoby".

Doporučení
"Zavazuji se jménem Hnutí fokoláre," říká Karramová, "že na závěrečná doporučení formulovaná nezávislým vyšetřováním budeme reagovat opatřeními, nasloucháním, přijetím a prevencí.

Hnutí již přijalo některá preventivní opatření a osvědčené postupy, jako je zřízení Ústřední komise pro podporu dobra a ochranu nezletilých a zranitelných dospělých (zde) a národních komisí složených z odborníků z různých oblastí (právníci, psychologové, pedagogové, odborníci na vývoj člověka, pediatři), kterým lze zasílat oznámení o případech zneužívání. Pro Merlinovy oběti byl rovněž zřízen postup pro psychologickou podporu. Zpráva to uznává: "Hnutí bezpochyby podniklo významné kroky ke změně situace v oblasti ochrany dětí a plánuje další opatření".

Zpráva rovněž nabízí několik závěrečných doporučení. Zaprvé, pokud jde o odškodnění obětí: "mechanismus odškodnění musí být nezávislý na Focolare, prováděný transparentním a účinným způsobem třetí organizací nebo subjektem složeným z osob s odpovídajícími zkušenostmi, nezávislých na Focolare". Dále mluví o nutnosti zahrnout do strategie sledování a do podpůrných postupů další oběti a nevyřešené případy.

Ze své strany vyjádřilo Fokoláre jako svůj hlavní zájem "přispět co nejvíce k procesu uzdravení obětí, včetně finančního odškodnění, pokud by to bylo nutné a vyžadované". Proto hnutí na doporučení církve ve Francii požádalo "Commission indépendante de reconnaissance et de réparation" (zde), multidisciplinární orgán složený z odborníků z občanské společnosti a zřízený francouzskou církví (CORREF), aby doprovázel oběti, které si to přejí, na jejich cestě k odškodnění.


http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/focolari-francia-rapporto-finale-sugli-abusi/