Sr. Véronique Margronová je dominikánka, nyní představená CORREF (Konference řeholníků a řeholnic Francie). Dlouhodobě se věnuje problematice sexuálního a duchovního zneužívání sester v katolické církvi.

Paříž, Francie – Sr. Véronique Margronová je dominikánka a provinční představená sester z Institutum Sorores Dominicanae Caritatis a Praesentatione Beatae Mariae Virginis. Teoložka a odbornice na morální teologii, bývalá děkanka katolické Západní univerzity v Angers ve Francii a nyní představená CORREF (Konference řeholníků a řeholnic Francie). CORREF se snaží posilovat vazby mezi komunitami a doufá, že se jí podaří dosáhnout hlubšího společenství mezi institucemi; inspirovat členy k naslouchání a k zaměření pozornosti na výzvy a otázky 21. století; a přinést podporu generacím zasvěcených mužů i žen.

Podle COFFEF je ve Francii 20.584 apoštolských řeholnic, včetně 2.411 zahraničních řeholnic, v 315 komunitách a 5.989 řeholníků, včetně 681 zahraničních. Členy CORREF jsou ještě 1.079 mnichů a 3.038 mnišek v kontemplativních řádech.

Magronová vydala několik publikací. Její poslední, „Un moment de verité“ („Okamžik pravdy“), je věnovaná problému zneužívání v katolické církvi.

Global Sisters Report: Nedávno odhalené případy duchovního a sexuálního zneužívání sester kněžími šokovaly svým rozsahem. Dokument „Zneužívané sestry: další církevní skandál“, který odvysílala 5. března francouzsko-německá veřejnoprávní stanice ARTE, byl pro mnoho diváků včetně katolíků doslova šokem. Věděla jste o těchto zneužíváních? 

Margronová: Věděli jsme, že k tomu docházelo. Ale vůbec jsme si neuvědomovali, o jak rozsáhlý problém jde. Zjišťujeme, že jsou na jedné straně jednotlivé případy – např. případ sexuálního zneužívání karmelitánky knězem téže komunity – a na druhé straně se jedná také vskutku o systémový problém, kdy bylo organizované spolupodílnictví nastaveno jako norma. Existuje mlčenlivost, skutečná omerta. Tak to také probíhalo i v novějších komunitách, a je to v nich proto obtížnější odhalit.

Jak uvádíme v prohlášení, které jsme vydali k tomuto pořadu: „Tam, kde jsme měli jako církevní představitelé za úkol ve jménu Krista chránit děti a zranitelné lidi, podporovat svědomí, důstojnost, svobodu a naději těch, kdo se s důvěrou připojili k náboženskému životu, jsme kolektivně selhali. Je to neštěstí, je to neomluvitelný skandál. Je pro nás důležité se tady a všude zasadit, aby už to nepokračovalo.“

Co můžete udělat, abyste takovým zneužíváním do budoucna zabránili?

Napsali jsme řeholním společnostem, které jsou členy CORREF, což je zhruba 90 procent všech, upozornění a vyzvali jsme je, aby zneužívání důrazně odsoudily, aby naslouchaly obětem a v případě potřeby aby sáhly k nezbytným opatřením.

Potíž je, že řeholní instituty nemají žádnou vnější kontrolu. Jsou autonomní. Dává jim to sílu hlásat evangelium, protože jejich pružné struktury jim dovolují se přizpůsobovat nejrůznějším kulturám a okolnostem. Ale co se týče možného zneužívání, tato flexibilita se obrací proti nejkřehčím členům komunity.

Biskup navštěvuje své diecézní kongregace. Můžeme si však myslet, že to pro odhalení zneužívání nestačí; jinak by k tomu už dávno docházelo. A mezinárodní kongregace závisejí na Římu. Právě v římském sídle těchto kongregací může a má být zneužívání nahlašováno. Jenže bohužel potom, bez ohledu na to, k čemu se úřady zavázaly, může vyšetřování trvat ještě dlouhou dobu. No a některé novější komunity mohou uniknout pozornosti, protože vůbec nejsou formálními instituty řeholního života.

Dojde-li k prokázání zneužití, není snadné dosáhnout za trestný čin odsouzení. Ostatně to vidíme kdekoli jinde, týká se to násilí na ženách obecně. Je neskutečně těžké pro zneužitou ženu podat žalobu. O dost složitější je to pak pro řeholnici. Tabu je ještě větší, stejně tak pocit hanby.

Kromě toho se sestry zřídkakdy odváží obrátit se na církevní soudy, které se doposud věnovaly zejména žádostem o zneplatnění manželství.

Musíme lépe informovat oběti, pomoci jim s podáním žaloby, ale také lépe vzdělávat členy komunit. CORREF pořádá školení pro řeholníky i řeholnice v oblasti finančního managementu komunit, komunikace, a pokud jde o zneužívání, tak o mechanismech vyvíjení silného tlaku na druhé.

Je vůbec možné zachytit známky zneužívání a předejít mu?

Určité stopy existují. Například řeholnici není dobře a není jí povoleno navštívit lékaře. Důvodem by mohly být finance, které by komunita musela zaplatit, jestliže není sestra pojištěná, jak to vyžaduje zákon ve Francii, kde si každý musí hradit zdravotní pojištění. To by mohlo být znamením, že je něco v managementu komunity špatně.

Jiný příklad: pokud sestře není dovoleno na konci mše, kterou slaví její komunita, pozdravit rodiče. To je nepřípustné. Takové drobnosti jsou známkami psychického týrání, možné přílišné kontroly nad životy sester.

I peníze hrají svoji roli. Sestry se mohou ocitnout ve skutečném materiálním nedostatku, někdy se mohou cítit provinile kvůli představené, která nechce, aby utrácely peníze dokonce ani za nutné věci, nebo která chce, aby prosily o milodary. Mohou se pak lehce stát kořistí kněze, který by jim platil za sexuální vstřícnost.

Je těžké pochopit, jak vůbec mohou sestry vyhovět žádostem kněží o sexuální služby. Jak si to vysvětlujete? 

Vždy jde o dlouhodobý proces. Predátoři si vybírají oběti, které jsou v určitých momentech zranitelné. Vytvoří se pouto důvěry. Navíc bývají často sestry stále vyčerpané: přepracované, nedostatečně odpočívají, v případě nemoci nejsou dostatečně ošetřované. To vše může lidský úsudek oslabit. Jedná se o stejný mechanismus jako u kultu /osobnosti/.

Poslušnost je samozřejmě potřebná, ale přichází až po procesu pravdivého dialogu a nikdy by neměla jít proti svědomí člověka. Jedná se o svobodnou poslušnost, ne o úslužnou podřízenost. Když dochází ke zneužití moci, ať duchovnímu nebo pohlavnímu, mluvíme o zábranách, ne o poslušnosti.

V komunitách, ve kterých docházelo ke zneužívání, neexistoval dialog. Tyto komunity často ani nečtou a nestudují Písmo. Naslouchají slovu zakladatele, který se stal podobně jako v sektě skutečným guru.

S tím vyvstává další otázka: Jak se predátoři – kněží dívají na ženské tělo? Nedívají se na ženu jako na člověka, ale jako na jim dostupný předmět, a to dokonce i v případě, když taková řeholnice zjistí, že je těhotná. Pak ji nutí k potratu, přestože víme, jak se církev k této otázce staví. 

Které konkrétní kroky podnikáte na pomoc obětem?

Potkávám se s těmi, které žijí i byly zneužité ve Francii. Je nezbytné, aby se mohly vyjádřit a hovořit o tom, co vytrpěly. UISG (Mezinárodní unie generálních představených) vyjádřila jasně, že všechny sestry, které se staly oběťmi, mohou být bezpečně vyslechnuté, protože se jim bude naslouchat, budou doprovázeny a chráněny.

Když se zneužívaná sestra rozhodne komunitu opustit, často bývá velmi osamělá a bez prostředků, zvláště pokud nemá blízkou rodinu.  Je třeba se s její komunitou domluvit, jak jí pomoci a umožnit jí žít slušný a bezpečný život. To je povinnost.

Nevyvolává to vše také otázku statutu kněze?

Jádrem celého problému zůstává otázka místa kleriků a laiků. Zprávy odhalující zneužívání sester ukazují interní příčiny v církvi, např. moc kněží, „sakralizace“ jejich osoby, představa ponižující poslušnosti vyžadované od sester a prostředí machismu. 

Také výchova kněží potřebuje revizi. Nedocházelo k dostatečnému rozlišování. Někteří mladí muži nebyli dostatečně zralí či připravení.

Co se týče řeholnic, ty musejí být také opravdu dospělé. Musejí mít ještě před přijetím do komunity dokončená studia a být samostatné.

Navzdory bolesti, kterou teď všichni cítíme, musíme novinářům za jejich šetření poděkovat, mj. co se týče odhalování sexuálních útoků na děti. Ale po sklíčenosti, hněvu a hanbě musíme proti pachatelům, kteří žijí nadále beztrestně, a proti všem spoluviníkům zakročit.

Nevím, zda je teď vhodná doba mluvit o svěcení žen. Ale vím určitě, že bychom teď měli přemýšlet o místě kleriků a laiků v církvi. To je teď nejdůležitější.

 

Elisabeth Auvillainová

2. dubna 2019

[Elisabeth Auvillainová je novinářka na volné noze se sídlem v Paříži.]

Zdroj: https://www.globalsistersreport.org/blog/qas-social-justice/q-sr-v%C3%A9ronique-margron-leader-religious-addressing-abuse-church-56033