Španělská biskupská konference (EEC ) pořádala 1. června 2023 konferenci "Ochrana nezletilých: stále jsme na cestě". Této akce, která se uskutečnila v budově Sedes Sapientiae, se zúčastnili zástupci sociální, právní, náboženské a akademické sféry a byla zde představena "Instrukce ohledně sexuálního zneužívání", která byla schválena na dubnovém plenárním shromáždění a je součástí rámcového protokolu pro prevenci a postupy schváleného na listopadovém plenárním shromáždění. Představena byla také zpráva o sexuálním zneužívání v církvi "Vynést na světlo".

Kongerence začala v 16.30 hod. přivítáním a prezentací generálního sekretáře P. Francisca Césara Garcíi Magána. V první části akce byl představen rámcový protokol pro prevenci a postupy v případě zneužívání. Učastnili se jí ředitel koordinační a poradenské služby úřadů pro ochranu nezletilých Jesús Rodríguez, děkan soudu Roty Apoštolské nunciatury Carlos Manuel Morán a vicetajemník pro všobecné záležitosti EEC Carlos López.

Ve druhé části dne představili Mons. Francisco César García Magán a ředitel informační kanceláře CEE José Gabriel Vera zprávu "Para dar luz.

Instrukce ohledně sexuálního zneužívání

Na dubnovém plenárním zasedání EEC schválila "Instrukci ohledně sexuálního zneužívání". Jedná se o dokument, na kterém se pracovalo od září 2018. Na plenárním zasedání v dubnu 2019 bylo dohodnuto, že EEC požádá Kongregaci pro biskupy o povolení vydat obecný dekret.

V současné době a po několika konzultacích s příslušnými orgány Svatého stolce bylo považováno za vhodné vyčkat na zveřejnění Vademeca Kongregace pro biskupy, Motu proprio Vos estis lux mundi a také na reformu VI. knihy Kodexu kanonického práva. Po zveřejnění těchto dokumentů byl text EEC odpovídajícím způsobem pozměněn.

Nakonec EEC v listopadu 2022 schválila Směrnice pro postup v případech sexuálního zneužívání nezletilých, které se mají uplatňovat společně ve všech diecézích. V dubnu 2023 byly schváleny jako instrukce pro církev ve Španělsku a aktualizovány o nová ustanovení uvedená v definitivním textu Vos estis lux mundi, který nedávno schválil papež František a který vstoupil v platnost 30. dubna.

Co v tomto dokumentu najdeme?

Tato instrukce, první svého druhu vydaná biskupskou konferencí na světě, je jednotná a platí pro celou církev ve Španělsku. Tímto způsobem se zamezuje množení jednotlivých předpisů a posilují se právní záruky.

Instrukce staví do centra pozornosti ochranu oznamovatelů, aniž by byla dotčena práva všech stran. Úřady pro ochranu dětí přijímají svědectví a podnikají první kroky, včetně poradenství a pokynů ohledně vedení případného soudního řízení. Během předběžného vyšetřování instrukce zajišťuje duchovní, lékařskou a psychologickou podporu oznamovateli a jeho rodině. Rozšiřuje také komunikaci s oběťmi a oznamovateli v různých fázích řízení, aby tito mohli uplatnit svá práva.

V jediném dokumentu shrnuje všechny platné kanonické předpisy, které upravují jednání církve i ohlašování civilním orgánům. Objasňuje zejména promlčecí lhůty trestných činů, legislativní změny v posledních letech a posiluje zásadu písemné formy, která má poskytnout záruky pro průběh celého procesu.

Tento dokument EHS posiluje trestní právo, ale nenahrazuje ho. Instrukce trvá na povinnosti biskupů, kněží a zasvěcených členů spolupracovat s trestním soudnictvím každého státu, včetně ohlašování a podávání svědectví v průběhu procesu.

Poukazuje také na povinnost spolupráce s prokuraturou. Pokud jsou v průběhu vyšetřování získány důkazy nebo rozumné indicie o spáchání trestného činu, je místní představený povinen informovat prokuraturu.

Zpráva "Vynést na světlo"

Zpráva "Vynést na světlo" je první veřejně prezentovanou zprávou o zneužívání nezletilých v církvi ve Španělsku. Její struktura a obsah se snaží nabídnout všechny potřebné prvky k pochopení situace týkající se této skutečnosti. Za tímto účelem shrnuje všechny informace, které biskupská konference obdržela a které byly křížově ověřeny z jiných zdrojů.

Zpráva, která je rozdělena do sedmi svazků, má část dokumentární a část informativní, která je neustále aktualizována.

Dokumentární část: Dokumenty církve ve Španělsku

Dokumentární část je nejrozsáhlejší, protože shromažďuje všechny dokumenty, které byly vypracovány v posledních třech letech národními církevními institucemi, řeholními kongregacemi a diecézemi.

Za každým dokumentem se skrývají hodiny úvažování, studií, analýz a společné práce různých odborníků, mimo jiné z oblasti pedagogiky a psychologie, s cílem zabránit dalšímu zneužívání a zajistit, aby církevní prostory byly pro nezletilé bezpečným místem, kde mohou růst intelektuálně, lidsky i duchovně.

Diecéze, kongregace a církevní instituce zapojené do vzdělávacích, pastoračních a volnočasových aktivit stanovily tyto způsoby jednání ve třech směrech: jak jednat s nezletilými v církevních prostorách; jak jednat v případě, že nezletilí byly jakýmkoliv způsobem zneužiti, včetně sexuálního zneužití; a jak předcházet tomu, aby v těchto církevních prostorách docházelo k chování, které vede ke zneužívání.

Souhrn předpisů o prevenci a opatřeních platných v církvi

Druhý bod zprávy shrnuje všechny kanonické normy církve v souvislosti se sexuálním zneužíváním a kromě toho také vysvětluje zásady, na jejichž základě byla tato opatření přijata.

Zahrnuje jak papežské dokumenty - od Jana Pavla II. až po současnost -, tak dokumenty biskupské konference.

Údaje z Úřadů na ochranu nezletilých: živá část "Vynést na světlo"

Třetí bod zprávy "Vynést na světlo" shrnuje případy známé prostřednictvím Úřadů pro ochranu nezletilých k dnešnímu dni. Jedná se o živou část zprávy, neboť bude aktualizována podle toho, jak budou přibývat nové údaje.

Celkem 927 obětí podalo svědectví o 728 pachatelích, kteří se dopustili sexuálního zneužívání v katolické církvi. Pokud jde o pohlaví, ačkoli více než 99 % pachatelů jsou muži, oběti jsou v 82,62 % případů muži a v 17,38 % případů ženy.

Pokud jde o příslušnost k církvi, ze 728 pachatelů je většina, tj. 378, duchovních, což představuje 52 %. Dále je to 208 nevysvěcených řeholníků a řeholnic, a 92 laiků. Existuje také 23 svědectví, v nichž oznamovatel neznal církevní stav agresora.

Z těch pachatelů, u nichž oběti znají jejich životní situaci, je 63,60 % pachatelů po smrti a 36,40 % naživu.

Pokud jde o datum spáchání zneužití, řazené podle desetiletí, více než 80 % případů se odehrálo ve 20. století a 75 % před rokem 1990.

Před rokem 1950: 2

Mezi lety 1950 a 1960: 40

Mezi lety 1960 a 1970: 137

Mezi lety 1970 a 1980: 172

Mezi lety 1980 a 1990: 127

Mezi lety 1990 a 2000: 45

Mezi lety 2000 a 2010: 20

Mezi lety 2010 a 2020: 60

Od roku 2020: 34

Bez data: 91

Přijetí všech svědectví: status oběti nepodléhá žádnému promlčení.

Tyto úřady – je jich více než 200 - mají pastorační, nikoli soudní rozměr. Proto mohou přijímat všechna svědectví: neexistuje žádná promlčecí lhůta, protože status oběti nezaniká. Svědectví je vždy relevantní, i když pochází z doby před mnoha desetiletími, i když se týká někoho, kdo již zemřel.

Důležité je, aby každá oběť sexuálního zneužívání spáchaného v církvi věděla, že existuje místo, kde se s ní někdo chce setkat a naslouchat jí. Místo, které existuje, protože církev uznává způsobenou ránu a protože chce všem obětem pomoci v jejich přijetí, doprovázení, uzdravení a nápravě. A protože církev chce zajistit, aby se to už nikdy nemohlo opakovat.

Zdroj: https://www.conferenciaepiscopal.es/presentacion-instruccion-sobre-abusos-a-menores-y-el-informe-para-dar-luz/